Kúpiť
diaľničnú známku
Skontrolovať
platnosť diaľničnej známky
Podať
žiadosť, podnet, reklamáciu
 
 

1. decembra 2015 uviedla Slovenská republika do prevádzky elektronický systém výberu a evidencie úhrady diaľničných známok (ďalej aj ako „systém elektronických diaľničných známok“) za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“). Elektronizácia systému výberu a úhrad diaľničných známok znamenala zmenu formy diaľničných známok – papierové diaľničné nálepky boli nahradené za diaľničné známky v elektronickej podobe.

Návrhom, vybudovaním a prevádzkou systému elektronických diaľničných známok bola na základe Zmluvy o poskytovaní služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest, uzatvorenej s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., poverená spoločnosť SkyToll, a. s.

Povinnosť úhrady diaľničnej známky pred užívaním vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike sa vo všeobecnosti vzťahuje na motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Vybrané skupiny týchto vozidiel sú po splnení legislatívnych podmienok od úhrady diaľničnej známky oslobodené. Presnú definíciu vozidiel, ktoré podliehajú povinnosti úhrady diaľničnej známky, ako aj tých, ktoré sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené, stanovujú príslušné ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“ alebo „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke“). Podrobná špecifikácia vozidiel s povinnosťou úhrady diaľničnej známky, resp. vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky je uvedená v sekcii Spoplatnené vozidlá.

 
na začiatok
 
 

Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý je viazaný na určité časové obdobie, bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, resp. počet jázd. V Slovenskej republike je možné zakúpiť diaľničné známky s ročnou, 30-dňovou alebo 10-dňovou platnosťou, pričom:

 • diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná odo dňa 1. januára príslušného kalendárneho roka (alebo odo dňa jej úhrady zákazníkom v príslušnom kalendárnom roku) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
 • diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane odo dňa určeného zákazníkom,
 • diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane odo dňa určeného zákazníkom.

V zmysle ustanovenia § 2 zákona o diaľničnej známke sa povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vzťahuje na tieto vozidlá:

 • dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony,
 • dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,
 • dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.

Vychádzajúc z ustanovení § 2 a § 6 zákona o diaľničnej známke, ako aj v súlade s ustanovením § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v platnom znení, musí byť diaľničná známka uhradená pre vozidlo a v prípade jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť je nad 3,5 tony, aj pre prípojné vozidlo. Uvedené skutočnosti sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

Kategória vozidla a najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla/ najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy*

Typ a povinnosť úhrady diaľničnej známky/diaľničných známok (tzn. potrebný typ diaľničnej známky/diaľničných známok)

VOZIDLO

 • dvojstopové motorové vozidlo do 3,5 t
 • dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1 bez ohľadu na jeho najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť
dz-car

Diaľničná známka pre VOZIDLO

Povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje výlučne na VOZIDLO.

car

JAZDNÁ SÚPRAVA
do 3,5 t
(VOZIDLO + PRÍPOJNÉ VOZIDLO)

 • dvojstopová jazdná súprava
  do 3,5 t
dz-car

Diaľničná známka pre VOZIDLO

Povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje výlučne na VOZIDLO.

trail

JAZDNÁ SÚPRAVA
nad 3,5 t
(VOZIDLO + PRÍPOJNÉ VOZIDLO)

 • dvojstopová jazdná súprava tvorená motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G a prípojným vozidlom kategórie O1 a O2, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 t
dz-car

dz-trail

Diaľničná známka pre VOZIDLO+Diaľničná známka pre PRÍPOJNÉ VOZIDLO

Povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje na VOZIDLO aj na PRÍPOJNÉ VOZIDLO.

trail

* Najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla a najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy určuje údaj uvedený v časti 1 Osvedčenia o evidencii vozidla.

Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzame, že úhrada diaľničnej známky pre prípojné vozidlo, v prípade dvojstopovej jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, NIE JE POTREBNÁ v zmysle vyššie uvedených skutkovo-právnych okolností.

Výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest závisí od najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla a prípojného vozidla a je uvedená v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v platnom znení.

Výška úhrady diaľničných známok (tzn. aktuálne ceny diaľničných známok v EUR s DPH)

Typ diaľničnej známky

Časová platnosť diaľničnej známky

1 rok

30 dní

10 dní

dz-car

Diaľničné známky pre dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a pre dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť

50 EUR

14 EUR

10 EUR

dz-trail

Diaľničné známky pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

50 EUR

14 EUR

10 EUR

Podrobné informácie o možnostiach úhrady diaľničných známok – tzn. o možnostiach ich zaobstarania, o spôsoboch úhrady diaľničných známok, o kontrole platnosti už uhradených diaľničných známok, resp. o možnostiach podávania zákazníckych podnetov, žiadostí, reklamácií či sťažností sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby

 
na začiatok
 
 

Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie. Ide o vymedzené úseky diaľnic D1, D2, D3 a D4 a rýchlostných ciest R1, R2, R4 a R6, ktorých presný zoznam je uvedený na internetovej stránke Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. – Správcu výberu úhrady diaľničnej známky. Podrobné informácie o vymedzených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike je možné nájsť v sekcii Spoplatnené úseky.

 
na začiatok
 
 

Systém elektronických diaľničných známok je založený na evidencii vozidiel, resp. prípojných vozidiel podliehajúcich povinnosti úhrady diaľničnej známky do evidencie úhrady diaľničných známok, v ktorej sú okrem iného evidované údaje o konkrétnom vozidle a o type a platnosti uhradenej diaľničnej známky.

Elektronickú diaľničnú známku môže zákazník uhradiť cez elektronické obchodné kanály – internetový portál a mobilnú aplikáciu pre mobilné zariadenia alebo v sieti obchodných miest – najčastejšie čerpacích staníc, či prostredníctvom samoobslužných zariadení umiestnených najmä na hraničných priechodoch. Úhradu diaľničnej známky je možné zrealizovať bankovou platobnou kartou (v prípade úhrady prostredníctvom obchodných miest, internetového portálu, mobilnej aplikácie a samoobslužných zariadení) alebo v hotovosti (v prípade úhrady prostredníctvom obchodných miest).

Po zrealizovaní úhrady, t. j. po zaplatení diaľničnej známky zákazník dostane jeden doklad – „Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, zjednodušená faktúra“ (v prípade hromadnej úhrady za viac ks diaľničných známok cez internetový portál zákazník dostane doklad „Potvrdenie o úhrade, faktúra“), ktoré slúži ako doklad o úhrade diaľničnej známky podľa zákona 488/2013 Z. z. v platnom znení a súčasne ako daňový doklad podľa zákona 222/2004 Z. z. v platnom znení. Uvedené potvrdenie okrem ďalších povinných informácií obsahuje aj údaje presne identifikujúce vozidlo (typ, evidenčné číslo a krajinu registrácie vozidla) aj typ a platnosť uhradenej diaľničnej známky.

Povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy pred začatím užívania vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Podrobné informácie o jednotlivých zákazníckych procesoch (napr. rozsah poskytovaných údajov pri úhrade diaľničnej známky v prípade vozidiel s povinnosťou úhrady diaľničnej známky, postup a potrebné údaje na registráciu vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky, popis jednotlivých typov predajných a komunikačných kanálov, zoznam obchodných miest, rozsah poskytovaných zákazníckych služieb, spôsoby platby, zoznam údajov uvedených v potvrdení o úhrade, možnosti podávania zákazníckych podnetov, žiadostí a reklamácií, atď.) je uvedený v sekcii Zákaznícke služby.

 
na začiatok
 
 

Základným legislatívnym predpisom v oblasti diaľničných známok je zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), ktorý upravuje:

 • výber úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej len „vymedzené úseky ciest“),
 • práva a povinnosti užívateľov vymedzených úsekov ciest,
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy,
 • pôsobnosť správcu výberu úhrady diaľničnej známky,
 • výkon kontroly,
 • zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto Zákonom.

Súvisiace právne predpisy a vykonávaciu legislatívu podzákonnej právnej formy v oblasti elektronických diaľničných známok reprezentujú predovšetkým:

 • nariadenie vlády č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v platnom znení (ďalej len „Nariadenie“)

Vyššie uvedené právne predpisy v oblasti elektronických diaľničných známok je možné nájsť aj na internetovom portáli www.zbierka.sk a/alebo na https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov.

Preberané právne záväzné akty Európskej únie v oblasti elektronických diaľničných známok.

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv.4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27.septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 06. 2013).
 
na začiatok
 
 

Rád by som predával elektronické diaľničné známky, kde a akým spôsobom môžem požiadať o zriadenie služby?

Rozsah siete obchodných miest schválený Správcom výberu úhrady diaľničnej známky, ktorým je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., na ktorých sa budú predávať elektronické diaľničné známky, je v súčasnosti naplnený. Do budúcnosti ale nevylučujeme rozšírenie a optimalizáciu tejto siete.

Zašlite nám prosím Vašu požiadavku prostredníctvom podania (v časti Diaľničné známky – Podať žiadosť, podnet, reklamáciu) a v prípade budúcej optimalizácie, prípadne rozšírenia siete obchodných miest, zvážime aj Vašu požiadavku a v prípade záujmu Vás oslovíme.

Umožní systém kúpiť diaľničnú známku na jednu ŠPZ/EČV duplicitne?

Systém pri úhrade zákazníka upozorní, že pre danú EČV je pre zvolené obdobie platnosti uhradená diaľničná známka, ale zároveň má zákazník možnosť v kúpe/úhrade diaľničnej známky pokračovať.

Budem nejakým spôsobom informovaný/notifikovaný o blížiacom sa konci platnosti úhrady diaľničnej známky?

Zákazník je informovaný o blížiacom sa konci platnosti úhrady diaľničnej známky 3 dni pred ukončením jej platnosti, pokiaľ pri úhrade zadal aspoň jeden z kontaktných údajov (e-mail, telefónne číslo). Na kontaktné údaje, zadané pri úhrade diaľničnej známky (e-mail, telefónne číslo), bude odoslaná/ý sms/email s informáciou o blížiacom sa konci platnosti úhrady diaľničnej známky.

V akom tvare je potrebné zadať EČV pri úhrade diaľničnej známky?

EČV je pri úhrade diaľničnej známky potrebné zadávať bez medzier a pomlčiek. V prípade hromadného nákupu je potrebné jednotlivé EČV oddeliť čiarkou, medzerou alebo novým riadkom, pričom je možné uviesť maximálne 500 EČV.

Ako a kde nájdem mobilnú aplikáciu a pre aké zariadenia je určená?

Mobilná aplikácia s názvom „eznamka“ je dostupná pre mobilné telefóny/zariadenia a tablety s operačnými systémami iOS 6.0 a vyšší (v Apple App Store) a Android 2.3.3 a vyšší (v Google Play Store). Najjednoduchšie ju nájdete priamo na mobilnom zariadení po otvorení príslušného obchodu po zadaní slova „eznamka“ do vyhľadávania.

Kde a ako môžem požiadať o vystavenie kópie dokladu o úhrade?

S požiadavkou na zaslanie kópie účtovného dokladu o úhrade diaľničnej známky prosím kontaktujte telefonicky Zákaznícku linku na čísle 02/32 777 777.

Z akých e-mailových adries chodia e-maily zo služby elektronická diaľničná známka?

V prípade potreby nastavenia SPAM filtra odporúčame povoliť celú doménu eznamka.sk, aby ste sa aj v budúcnosti vyhli prípadnému nedoručeniu e-mailu (ak by sa napr. zmenila adresa pred @).

Pri platbe kartou je vyžadované Meno, ktoré však na karte nemám uvedené. Môžem pre úhradu použiť platobnú kartu bez mena?

V prípade, že Vaša platobná karta neuvádza meno držiteľa, použite, prosím, na úhradu diaľničnej známky inú kartu, alebo sa obráťte na svoju banku, či je možné pre úhradu diaľničnej známky takúto kartu použiť a aký je správny postup.

Ako mám postupovať v prípade, ak potrebujem zakúpiť elektronickú diaľničnú známku pre 1500 vozidiel?

Správca výberu úhrady diaľničnej známky, ktorým je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., zadefinoval v požiadavkách na spôsob úhrady diaľničnej známky iba možnosti hotovostnej platby alebo platby platobnými kartami. Spoločnosť SkyToll, a. s. môže zmeny v systéme úhrady diaľničnej známky robiť iba na základe požiadavky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Vzhľadom na uvedené informácie Vám aktuálne môžeme odporučiť hromadný nákup a úhradu prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk s rozdelením vozidiel na 500ks dávky, resp. na dávky podľa limitov platobnej karty. Prípadne môžeme odporučiť navýšenie denného limitu na platobnej karte.

V mobilnej aplikácii chýba možnosť zmeny komunikačného jazyka.

Aplikácia „eznamka“ preberá nastavenia komunikačného jazyka z operačného systému mobilného zariadenia. Nastavenie jazyka mobilného zariadenia je vecou osobnej voľby jeho majiteľa. V prípade potreby odporúčame zmenu jazyka v nastaveniach mobilného zariadenia.

Stiahol som si mobilnú aplikáciu eznamka do telefónu, chcel som uskutočniť registráciu, no SMS s overovacím kódom mi neprišla. Ako mám ďalej postupovať? Je zaslanie registračnej SMS k aplikácii bezplatné?

Nedoručenie SMS s overovacím kódom je pravdepodobne spôsobené zadaním telefónneho čísla v nesprávnom formáte. Pri registrácii je potrebné zadať telefónne číslo v medzinárodnom formáte, t. j. napr. +421999123456. Doručenie registračnej SMS s overovacím kódom je bezplatné.

Ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, môžete nám ju poslať prostredníctvom Podania - menu Diaľničné známky > Podať žiadosť, podnet, reklamáciu.

 
na začiatok
 
 

Prvý kvartál 2018 číslami potvrdil rastový trend predaja známok

18.04.2018 | SkyToll, a. s.

Za prvý štvrťrok 2018 sa predalo spolu viac ako 1,52 mil. kusov diaľničných známok, čo znamená nárast o vyše 7,1% oproti rovnakému sledovanému obdobiu z minulého roka. Pre NDS to predstavuje príjem vo výške takmer 44,6 mil € bez DPH.

https://www.ndsas.sk/press/spravy/prvy-kvartal-2018-cislami-potvrdil-rastovy-trend-predaja-znamok

Jednoduchý nákup eznámky pre jedno vozidlo/prípojné vozidlo cez internet

07.02.2016 | SkyToll, a. s.

Názorný video-návod, ako si zákazníci využívajúci spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike rýchlo a pohodlne kúpia eznámku (elektronickú diaľničnú známku) pre jedno vozidlo alebo prípojné vozidlo cez internetový portál www.eznamka.sk.

https://youtu.be/2rPq_pbZ7RY

Hromadný nákup eznámky pre viacero vozidiel/prípojných vozidiel cez internet

07.02.2016 | SkyToll, a. s.

Názorný video-návod, ako si zákazníci využívajúci spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike rýchlo a pohodlne kúpia jeden typ eznámky (elektronickej diaľničnej známky s rovnakým obdobím platnosti) pre viacero vozidiel alebo prípojných vozidiel cez internetový portál www.eznamka.sk.

https://youtu.be/LDavaWDPGF8

Nákup eznámky pre jedno vozidlo/prípojné vozidlo cez mobilnú aplikáciu

07.02.2016 | SkyToll, a. s.

Názorný video-návod, ako si zákazníci využívajúci spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike rýchlo a pohodlne kúpia eznámku (elektronickú diaľničnú známku) pre jedno vozidlo/prípojné vozidlo cez mobilnú aplikáciu „eznamka“.

https://youtu.be/orZ0_hrXmpY

 
na začiatok
 
 

Nižšie uvedené základné pojmy v oblasti elektronického výberu a evidencie úhrady Diaľničných známok za užívanie Vymedzených úsekov ciest majú výlučne informatívny charakter.

Správcom výberu úhrady diaľničnej známky je na základe príslušných ustanovení zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení a ustanovenia § 8 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „Zákon“) Národná diaľničná spoločnosť, a.s., pričom finančné prostriedky získané z výberu úhrady Diaľničnej známky sú príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „Správca výberu úhrady diaľničnej známky“).

Poskytovateľom služby výberu a evidencie úhrady Diaľničných známok za užívanie Vymedzených úsekov ciest je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a spoločnosť SkyToll, a. s. ako osoba poverená Správcom výberu úhrady diaľničnej známky podľa ustanovenia § 8 Zákona.

Vymedzený úsek cesty znamená vymedzený úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorý je označený dopravnými značkami, a ktorý možno v zmysle príslušných ustanovení Zákona užívať po zaplatení úhrady Diaľničnej známky za jeho užívanie.

Diaľničná známka znamená úhradu časového poplatku za užívanie Vymedzených úsekov ciest podľa Zákona a má výlučne elektronickú podobu.

Platnosť Diaľničnej známky znamená obdobie, na ktoré sa vykonáva úhrada Diaľničnej známky. V zmysle ustanovenia § 2 Zákona sa úhrada Diaľničnej známky platí na kalendárny rok, na 30 dní alebo na 10 dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd, pričom:

a) Diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná odo dňa 1. januára kalendárneho roka do dňa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka;

b) Diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa určeného Zákazníkom;

c) Diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane dňa určeného Zákazníkom.

Vozidlo s povinnosťou úhrady Diaľničnej známky je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 Zákona dvojstopové motorové vozidlo alebo jazdná súprava do 3,5 tony a dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1 bez ohľadu na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť (ďalej aj ako „Vozidlo“) a dvojstopová jazdná súprava tvorená motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G alebo N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy (ďalej aj ako „Jazdná súprava“), ktoré má povinnosť úhrady Diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest označených dopravnými značkami v prípade, že toto Vozidlo alebo Jazdná súprava nie sú oslobodené od úhrady Diaľničnej známky v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona.

Prípojné vozidlo je v zmysle ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení cestné nemotorové vozidlo určené na ťahanie iným vozidlom, s ktorým je spojené do jazdnej súpravy, pričom úhrada Diaľničnej známky sa realizuje pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2.

Vozidlo oslobodené od úhrady diaľničnej známky je Vozidlo alebo Jazdná súprava, ktoré v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona oslobodené od úhrady Diaľničnej známky za užívanie Vymedzených úsekov ciest.

Prevádzkovateľ vozidla (v prípade jazdnej súpravy „Prevádzkovateľ jazdnej súpravy“) je v zmysle ustanovenia § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla časť I. a časť II., ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii vozidla časť I. a časť II. a oprávnení rozhodovať o použití vozidla, alebo vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ technického osvedčenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodovať o používaní vozidla.

Prevádzkovateľ vozidla (v prípade jazdnej súpravy „Prevádzkovateľ jazdnej súpravy“) je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní Vymedzených úsekov ciest Vozidlom alebo Jazdnou súpravou bola splnená v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 Zákona povinnosť úhrady Diaľničnej známky.

Vodič vozidla (v prípade jazdnej súpravy „Vodič jazdnej súpravy“) je vodič, ktorý má oprávnenie viesť vozidlo Prevádzkovateľa vozidla, ktoré preukazuje predložením osvedčenia o evidencii vozidla alebo technickým preukazom vozidla alebo iným obdobným dokladom.

Vodič vozidla (v prípade jazdnej súpravy „Vodič jazdnej súpravy“) má v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 Zákona povinnosť úhrady Diaľničnej známky za užívanie Vymedzených úsekov ciest.

Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky (v prípade jazdnej súpravy „Prevádzkovateľ jazdnej súpravy oslobodenej od úhrady diaľničnej známky“) je Prevádzkovateľ vozidla/Prevádzkovateľ jazdnej súpravy v zmysle ustanovenia § 7 Zákona.

Zákazník je Vodič vozidla alebo Vodič jazdnej súpravy, ktorý má v zmysle Zákona povinnosť úhrady diaľničnej známky, alebo Prevádzkovateľ vozidla alebo Prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady Diaľničnej známky. Zákazníkom je aj akákoľvek iná osoba, ktorá sa prostredníctvom Obchodných miest, Zákazníckej linky alebo elektronických kanálov (internetový portál www.eznamka.sk a mobilná aplikácia pre mobilné zariadenia „eznamka“) zaujíma o otázky spojené s úhradou Diaľničných známok alebo zamýšľa vykonať úhradu Diaľničnej známky k akémukoľvek Vozidlu/Vozidlám alebo Prípojnému vozidlu/Prípojným vozidlám, bez ohľadu na jej právnych alebo iný vzťah k tomuto Vozidlu/Vozidlám alebo Prípojnému vozidlu/Prípojným vozidlám, resp. ju vykoná.

Obchodné miesto s personálnou obsluhou je miesto, ktoré poskytuje Zákazníkom v rámci úhrady Diaľničných známok najmä nasledovné zákaznícke služby: úhradu Diaľničných známok v hotovosti a bezhotovostne prostredníctvom Platobnej (bankovej) kartou, vystavenie Potvrdení, poskytovanie informácií všeobecnej povahy a informácií o povinnosti uhradiť Diaľničnú známku a o postupe uplatnenia reklamácie; a prostredníctvom vybraných Obchodných miest aj zmeny v evidencii úhrady Diaľničnej známky v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla alebo krajiny registrácie vozidla/prípojného vozidla (tzn. nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo, a ani typ a platnosť Diaľničnej známky) a príjem žiadostí a podkladov k zapísaniu vozidla na zoznam vozidiel oslobodených od úhrady Diaľničných známok.

Samoobslužné zariadenie je technické zariadenie umiestnené najmä na hraničných priechodoch na vstupe do Slovenskej republiky, ktoré vo viacerých jazykoch umožňuje Zákazníkom bez prítomnosti personálu Poskytovateľa služby najmä bezhotovostnú úhradu Diaľničných známok Platobnou kartou, vystavenie Potvrdení, overenie obdobia platnosti uhradených Diaľničných známok, poskytovanie informácií všeobecnej povahy a informácií o povinnosti uhradiť Diaľničnú známku.

Internetový portál je webové sídlo www.eznamka.sk, ktorý zabezpečeným spôsobom vo viacerých jazykoch poskytuje Zákazníkom najmä nasledovné zákaznícke služby: úhradu Diaľničných známok a hromadnú úhradu Diaľničných známok bezhotovostne Platobnou kartou, vystavenie Potvrdení v elektronickej forme vhodnej k vytlačeniu, overenie obdobia platnosti uhradených Diaľničných známok, príjem žiadostí, reklamácií, podnetov a sťažností od Zákazníkov, informácie všeobecnej povahy a informácie o povinnosti úhrady Diaľničných známok.

Mobilná aplikácia je aplikácia „eznamka“ určená pre mobilné zariadenia, ktorá zabezpečeným spôsobom vo viacerých jazykoch poskytuje Zákazníkom najmä nasledovné zákaznícke služby: úhradu Diaľničných známok bezhotovostne Platobnou kartou, vystavenie Potvrdení v elektronickej forme vhodnej k vytlačeniu, overenie obdobia platnosti uhradenej Diaľničnej známky, príjem reklamácií, sťažností a podnetov od Zákazníkov, informácie všeobecnej povahy a informácie o povinnosti uhradiť Diaľničnú známku.

Zákaznícka linka (Call-centrum) je telefonická linka, ktorá vo viacerých jazykoch poskytuje Zákazníkom najmä tieto zákaznícke služby: overenie obdobia platnosti uhradenej Diaľničnej známky na základe evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla s odoslaním potvrdzujúcej elektronickej správy Zákazníkovi, opakované odoslanie potvrdenia o úhrade Diaľničnej známky elektronickou cestou Zákazníkovi, príjem reklamácií, sťažností a podnetov od Zákazníkov a poskytovanie informácií o povinnosti uhradiť Diaľničnú známku a o výške úhrady Diaľničnej známky.

Platobná karta je platobný prostriedok, vydaný peňažným ústavom, ktorým je možné vykonať bezhotovostnú úhradu Diaľničnej známky. Zoznam Platobných kariet, ktoré za účelom zaplatenia/úhrady Diaľničnej známky akceptuje Správca výberu úhrady diaľničnej známky, je uverejnený na Internetovom portáli.

Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, zjednodušená faktúra, resp. Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, faktúra sú doklady, ktoré obsahujú všetky náležitosti stanovené príslušnými ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení pre zjednodušenú faktúru/faktúru a zároveň všetky náležitosti stanovené príslušnými ustanoveniami Zákona pre potvrdenie o úhrade Diaľničnej známky (ďalej spoločne aj ako „Potvrdenie“).

Potvrdenie o zmene údajov je potvrdenie na základe žiadosti Prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy vykonanej zmene údajov v evidencii úhrady Diaľničnej známky.

 
na začiatok
 
 

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „Zákon“ alebo „zákon o diaľničnej známke“) povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“) majú:

 • dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony,
 • dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,
 • dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G alebo N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.

V zmysle zákona o diaľničnej známke povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy pred užívaním vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky.

Za účelom úhrady diaľničnej známky prevádzkovateľ/vodič vozidla a/alebo jazdnej súpravy s povinnosťou úhrady diaľničnej známky je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi systému (spoločnosti SkyToll) údaje o vozidle a o diaľničnej známke na účely ich zaevidovania do centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok. Presný zoznam týchto údajov je uvedený v sekcii Zákaznícke služby, časť Evidencia vozidiel s povinnosťou úhrady diaľničnej známky

 
na začiatok
 
 

Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky sú vozidlá, ktoré nemajú povinnosť zaplatiť/uhradiť diaľničnú známku za užívanie vymedzených úsekov ciest. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy:

 • Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených rozpočtových organizácií a Policajného zboru,
 • Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo obrany“) vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených ministerstvom,
 • ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie severoatlantickej zmluvy,
 • ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností podľa osobitného predpisu,
 • základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža,
 • správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
 • Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 • ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP) v súlade s § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z. v platnom znení a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení,
 • ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení,
 • cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
 • historické podľa osobitného predpisu,
 • finančnej správy podľa osobitného predpisu,
 • Národného bezpečnostného úradu,
 • Slovenskej informačnej služby.

Povinnosť registrácie vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky do centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok v zmysle § 7 ods. 2 a 3 zákona č. č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení majú nasledujúce vozidlá alebo jazdné súpravy oslobodené od úhrady diaľničnej známky:

 • základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža,
 • správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
 • ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP) v súlade s § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z. v platnom znení a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení,
 • ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení,
 • cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
 • historické podľa osobitného predpisu,
 • finančnej správy podľa osobitného predpisu.

Prevádzkovateľ vyššie uvedených vozidiel alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky je povinný podať Prevádzkovateľovi systému (spoločnosti SkyToll) žiadosť o registráciu predmetného vozidla/jazdnej súpravy do centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok, a to prostredníctvom formulára „Žiadosť o registráciu Vozidla oslobodeného od úhrady Diaľničnej známky“. Prevádzkovateľ vozidla a/alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky je spolu so žiadosťou povinný predložiť aj doklady preukazujúce osobu prevádzkovateľa vozidla a/alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky a dôvod oslobodenia.

O posúdení a vybavení žiadostí o registrácii vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky rozhoduje Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.), v ktorého kompetencii je aj doručenie príslušného rozhodnutia/potvrdenia o registrácii a/alebo o zamietnutí registrácie vozidla/jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničných známok prevádzkovateľovi predmetného vozidla/jazdnej súpravy.

Prevádzkovateľ vozidla/vodič vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky môže užívať vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky výlučne na základe Správcom úhrady diaľničnej známky vystaveného potvrdenia o registrácii vozidla/jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky

Presný zoznam dokladov a údajov potrebných na predloženie žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky údajov, ako aj samotný postup registrácie je uvedený v sekcii Zákaznícke služby, časť Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej zámky.

Samotný formulár „Žiadosť o registráciu Vozidla oslobodeného od úhrady Diaľničnej známky“ je k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Materiály na stiahnutie.

Medzi vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení patria aj vozidlá a/alebo jazdné súpravy ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností podľa osobitného predpisu (ďalej zjednodušene „vozidlá/jazdné súpravy ozbrojených síl alebo civilných zložiek“).

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky má povinnosť zaregistrovať vozidlá/jazdné súpravy ozbrojených síl alebo civilných zložiek oslobodených od úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest. Presný zoznam údajov potrebných k registrácii týchto vozidiel a/alebo jazdných súprav je uvedený v sekcii Zákaznícke služby, časť Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej zámky.

Všetky ďalšie práva a povinnosti prevádzkovateľov vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky upravujú príslušné ustanovenia § 7 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení.

 
na začiatok
 
 
Indikatívny zoznam vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, vrátane mapy, ktoré v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky, nájdete na nasledovnej internetovej stránke Správcu výberu úhrady diaľničnej známky, ktorým je v súlade s ustanovením § 8 Zákona Národná diaľničná spoločnosť, a.s.:
https://www.ndsas.sk/spoplatnenie/elektronicka-dialnicna-znamka
 
na začiatok
 
 

Zákaznícke služby v rámci elektronického systému výberu a evidencie úhrady diaľničných známok v Slovenskej republike zabezpečujú podporu zákazníkom (definíciu pojmu „zákazník“ podrobne viď. v sekcii Základné informácie, časť Slovník pojmov) najmä prostredníctvom nižšie uvedených obchodných a komunikačných kanálov, ktoré poskytujú nasledujúci rozsah zákazníckych služieb:

Obchodné miesta, označené logom „eznámka“, sa najčastejšie nachádzajú na vybraných čerpacích staniciach v rámci Slovenskej republiky alebo na hraničných priechodoch na vstupe do Slovenskej republiky. Obchodné miesta poskytujú zákazníkom nasledujúce služby:

 • úhradu diaľničných známok v hotovosti a bezhotovostne platobnou kartou,
 • poskytovanie informácií o povinnosti uhradiť diaľničnú známku, o výške úhrady diaľničnej známky a o postupe uplatnenia reklamácie.

Vybrané obchodné miesta, okrem vyššie uvedených zákazníckych služieb, zabezpečujú:

 • príjem žiadostí a podkladov nevyhnutných za účelom registrácie vozidla a/alebo jazdnej súpravy oslobodenej od úhrady Diaľničnej známky do centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok,
 • príjem žiadostí o vykonanie zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla alebo krajiny registrácie vozidla/prípojného vozidla (tzn. nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo a ani typ a platnosť diaľničnej známky).

Samoobslužné zariadenia sú umiestnené najmä na hraničných priechodoch na vstupe do Slovenskej republiky. Okrem slovenského jazyka je používateľské rozhranie samoobslužných zariadení dostupné pre zákazníkov aj v týchto jazykoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, ruský jazyk, rumunský jazyk a turecký jazyk. Samoobslužné zariadenia poskytujú zákazníkom najmä nasledovné služby:

 • bezhotovostnú úhradu diaľničných známok platobnou kartou,
 • overenie obdobia platnosti uhradených diaľničných známok,
 • poskytovanie všeobecných informácií o povinnosti uhradiť diaľničnú známku a o výške úhrady diaľničnej známky.

Aktuálny zoznam siete obchodných miest v rámci Slovenskej republiky, zoznam samoobslužných zariadení lokalizovaných najmä na hraničných priechodoch na vstupe do Slovenskej republiky a zoznam vybraných obchodných miest, kde je možné podať žiadosť a podklady k zapísaniu vozidla na zoznam vozidiel oslobodených od úhrady diaľničných známok alebo podať žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky je k dispozícii v tejto sekcii, časť Materiály na stiahnutie.

Internetový portál (www.eznamka.sk) je okrem slovenského jazyka dostupný pre zákazníkov aj v týchto jazykoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk a ruský jazyk. Internetový portál poskytuje zabezpečeným spôsobom zákazníkom najmä nasledovné služby:

 • bezhotovostnú úhradu diaľničných známok a hromadnú úhradu diaľničných známok (vhodnú najmä pre podnikateľské subjekty) platobnou kartou,
 • overenie obdobia platnosti uhradených diaľničných známok,
 • príjem žiadostí o o vykonanie zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla alebo krajiny registrácie vozidla/prípojného vozidla (tzn. nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo a ani typ a platnosť diaľničnej známky),
 • príjem žiadostí a podkladov nevyhnutných na účely registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodenej od úhrady diaľničnej známky do centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok,
 • príjem žiadostí, reklamácií, podnetov a sťažností od zákazníkov,
 • poskytovanie všeobecných informácií o povinnosti uhradiť diaľničnú známku a o výške úhrady diaľničnej známky.

Mobilná aplikácia pre mobilné zariadenia „eznamka“ je okrem slovenského jazyka dostupná pre zákazníkov aj v týchto jazykoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk a ruský jazyk. Mobilná aplikácia zabezpečeným spôsobom poskytuje zákazníkom najmä nasledovné služby:

 • bezhotovostnú úhradu diaľničných známok platobnou kartou,
 • overenie obdobia platnosti uhradenej diaľničnej známky,
 • príjem reklamácií, sťažností a podnetov od zákazníkov,
 • poskytovanie všeobecných informácií o povinnosti uhradiť diaľničnú známku a o výške úhrady diaľničnej známky.

Mobilná aplikácia eznamka je k dispozícii na bezplatné stiahnutie na nasledovnej linke:

dialnica

dialnica

Zákaznícka linka (Call-centrum) je okrem slovenského jazyka dostupná pre Zákazníkov aj v týchto jazykoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk a ruský jazyk. Zákaznícka linka poskytuje Zákazníkom najmä nasledovné služby:

 • overenie obdobia platnosti uhradenej diaľničnej známky,
 • opakované odoslanie Potvrdení zákazníkovi elektronickou cestou, konkrétne prostredníctvom elektronickej pošty (emailu),
 • príjem reklamácií, sťažností a podnetov od zákazníkov,
 • poskytovanie informácií o povinnosti uhradiť diaľničnú známka a o výške úhrady diaľničnej známky .

Všetky ďalšie podrobnosti o obchodných a komunikačných kanáloch a rozsahu nimi poskytovaných služieb pre zákazníkov sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky, ktoré sú k dispozícii v tejto sekcii, časť Materiály na stiahnutie.

 
na začiatok
 
 

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „Zákon“ alebo „zákon o diaľničnej známke“) za účelom úhrady diaľničnej známky je zákazník povinný poskytnúť Poskytovateľovi služby (definíciu pojmu „Poskytovateľ služby“ podrobne viď. v sekcii Základné informácie, časť Slovník pojmov) nasledovné údaje:

 • evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
 • krajinu registrácie vozidla,
 • typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
 • platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti,
 • kontaktné údaje pre doručovanie dokladov, elektronických správ a pod., ak sú k dispozícii.

V prípade, ak zákazník realizuje hromadnú úhradu diaľničných známok prostredníctvom internetového portálu, okrem vyššie uvedených údajov je povinný Poskytovateľovi služby poskytnúť aj nasledovné údaje:

 • obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy fyzická osoba-podnikateľ; resp. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a štátnu príslušnosť, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy iná fyzická osoba,
 • obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy právnická osoba-podnikateľ; resp. názov a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy právnická osoba-nepodnikateľ,
 • identifikačné číslo organizácie (IČO),
 • daňové identifikačné číslo (DIČ),
 • identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) a krajinu registrácie IČ DPH.

DÔLEŽITÉ:

Za správnosť vyššie uvedených údajov je zodpovedný výlučne zákazník. V prípade, ak je poskytnutý údaj chybný a/alebo neúplný, zákazník je povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie a/alebo zmenu takéhoto údaju, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti, najneskôr však do 15 minút od poskytnutia týchto údajov Poskytovateľovi služby.

Zákazník je zároveň zodpovedný za realizáciu práve jednej úhrady diaľničnej známky evidovanej v rámci evidencie úhrad diaľničných známok k jednému a jedinečnému evidenčnému číslu vozidla/pripojeného vozidla a práve pre jednu platnosť úhrady diaľničnej známky.

Podrobná špecifikácia vozidiel/jazdných súprav, ktoré podľa príslušných ustanovení Zákona podliehajú povinnosti úhrady diaľničnej známky, je uvedená v sekcii Spoplatnené vozidlá.

Všetky ďalšie práva a povinnosti sú stanovené upravujú v príslušných ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok Správcu úhrady diaľničnej známky, ktoré sú k dispozícii v tejto sekcii, časť Materiály na stiahnutie.

 
na začiatok
 
 

Zákazník môže úhradu diaľničnej známky vykonať:

 • na obchodných miestach označených logom „eznámka“ v hotovosti a/alebo bezhotovostne platobnou kartou,
 • bezhotovostne prostredníctvom internetového portálu platobnou kartou,
 • bezhotovostne prostredníctvom mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia „eznamka“ platobnou kartou,
 • bezhotovostne prostredníctvom samoobslužných zariadení lokalizovaných predovšetkým v rámci obchodných miest na hraničných priechodoch platobnou kartou.

Zoznam platobných kariet, ktoré za účelom zaplatenia/úhrady diaľničnej známky akceptuje Správca výberu úhrady diaľničnej známky, je uverejnený v tejto sekcii, časť Materiály na stiahnutie

O úhrade diaľničnej známky vydá Poskytovateľ služby zákazníkovi doklad, t. j. „Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, zjednodušená faktúra“ (v prípade hromadnej úhrady diaľničných známok realizovanej prostredníctvom internetového portálu „Potvrdenie o úhrade, faktúra“), ktoré obsahuje všetky stanovené príslušnými ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení pre zjednodušenú faktúru/faktúru, a zároveň všetky náležitosti stanovené príslušnými ustanoveniami Zákona pre potvrdenie o úhrade diaľničnej známky (ďalej spoločne aj ako „Potvrdenie“).

Všetky ďalšie podrobnosti, týkajúce sa úhrady diaľničnej známky sú stanovené v príslušných ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky, ktoré sú k dispozícii na v tejto sekcii, časť Materiály na stiahnutie.

 
na začiatok
 
 

Diaľničná známka je medzi vozidlami alebo prípojnými vozidlami neprenosná.

Žiadosť o zmenu v evidencii úhrady diaľničnej známky je možné podať prostredníctvom internetového portálu a prostredníctvom vybraných obchodných miest, ktorých zoznam je uverejnený v tejto sekcii, časť Materiály na stiahnutie, pričom zmenu údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky je možné vykonať výlučne v prípade, ak nastane zmena evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla a/alebo krajiny registrácie vozidla/prípojného vozidla (tzn. nemení sa samotné vozidlo/prípojné vozidlo, a ani typ a platnosť diaľničnej známky).

O vyššie uvedenú zmenu v evidencii úhrady diaľničnej známky môže zákazník požiadať predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:

 • prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel SR z iného okresu alebo z iného štátu,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom, ktorá môže nastať pri strate alebo odcudzenia tabuliek s evidenčným číslom, v rámci ktorej dochádza k zmene evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla.

Za účelom zmeny registrácie vozidla/prípojného vozidla je zákazník povinný predložiť, v prípade internetového portálu predložiť elektronicky, doklady preukazujúce realizáciu zmeny evidenčného čísla vozidla/prípojného vozidla:

 • fotokópiu pôvodného Osvedčenia o evidencii vozidla, prípadne fotokópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. „biela karta“) vystavené na pôvodné evidenčné číslo vozidla,
 • fotokópiu nového Osvedčenia o evidencii vozidla,
 • fotokópiu „Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – zjednodušená faktúra“ alebo „Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky – faktúra“.

Poskytovateľ služby, na základe realizovaných zmien údajov v evidencii úhrady diaľničných známok, vystaví zákazníkovi Potvrdenie o zmene údajov.

 
na začiatok
 
 

Povinnosť registrácie vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok do centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok sa vzťahuje podľa ustanovenia § 7 Zákona na vozidlá/jazdné súpravy:

a) základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža,

b) správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,

c) ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu podľa § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

d) ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z. v platnom znení a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení,

e) ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení,

f) cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,

g) historické,

h) finančnej správy.

Prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky je povinný Poskytovateľovi služby v rámci žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky poskytnúť nasledovné údaje:

 • obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy fyzická osoba-podnikateľ; resp. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy iná fyzická osoba,
 • obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy právnická osoba-podnikateľ; resp. názov a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla alebo jazdnej súpravy právnická osoba-nepodnikateľ,
 • evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo alebo jazdná súprava registrované,
 • kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy, najmä kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak sú k dispozícii.

Prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky je zároveň okrem vyššie uvedených údajov povinný Poskytovateľovi služby poskytnúť nasledovné doklady preukazujúce dôvod oslobodenia:

 • kópiu zriaďovacej listiny – v prípade právnických osôb, alebo kópiu parkovacieho preukazu – v prípade fyzických osôb, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • kópiu osvedčenia o evidencii vozidla alebo technického osvedčenia vozidla (kópiu osvedčenia o evidencii časť II. alebo kópiu osvedčenia o evidencii alebo kópiu technického osvedčenia vozidla).

DÔLEŽITÉ:

Za správnosť vyššie uvedených údajov je zodpovedný výlučne prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky. V prípade, ak je poskytnutý údaj chybný a/alebo neúplný, je prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie alebo zmenu takéhoto údaju, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti.

Upozornenie:
Inú dokumentáciu, ktorá nie je stanovená v rámci vyššie požadovaných dokladov, nie je ju potrebné ku žiadosti prikladať. V prípade, ak bude Poskytovateľovi služby doručená dokumentácia/doklady/údaje nad vyššie stanovený rámec, Poskytovateľ služby všetky takto doručené doklady bezodkladne skartuje – trvale zničí bez možnosti ich obnovenia.

O posúdení a vybavení žiadostí o registráciu vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky rozhoduje Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.).

Na základe vyššie uvedeného rozhodnutia Poskytovateľ služby vystaví prevádzkovateľovi vozidla/vodičovi vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky potvrdenie o registrácii oslobodenia vozidiel/jazdných súprav od úhrady diaľničných známok do príslušnej evidencie.

Žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky spolu s potrebnými dokladmi môžu prevádzkovatelia takýchto vozidiel alebo jazdných súprav podať Poskytovateľovi služby:

 • na vybraných obchodných miestach, ktorých zoznam je k dispozícii v tejto sekcii, časť Materiály na stiahnutie
 • priamo prostredníctvom internetového portálu (v tomto prípade je prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky povinný predložiť žiadosť a všetky vyššie uvádzané doklady v elektronickej podobe).

Formulár s názvom „Žiadosť o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky spolu s Odporúčaniami Poskytovateľa služby, ako pri podaní žiadosti postupovať, sú k dispozícii na stiahnutie v tejto sekcii, časť Materiály na stiahnutie.

Upozornenie:

Prevádzkovateľ vozidla/vodič vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky môže užívať vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky výlučne na základe potvrdenia o registrácii vozidla/jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky vystaveného Poskytovateľom služby.

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) Zákona medzi vozidlá a jazdné súpravy oslobodené od úhrady diaľničnej známky s povinnosťou registrácie do centrálnej evidencie úhrad diaľničných známok patria aj vozidlá a/alebo jazdné súpravy ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností podľa osobitného predpisu.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) je povinné zaregistrovať predmetné vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej aj „vymedzené úseky ciest“), pričom Poskytovateľovi služby je povinný poskytnúť nasledovné údaje:

 • plánovanú trasu,
 • miesto a čas vstupu na územie Slovenskej republiky a miesto a čas opustenia územia Slovenskej republiky,
 • evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované.

V prípade, ak bezprostredne pred začatím užívania alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou oslobodenou podľa ustanovenia § 7 odseku 1 písm. d) Zákona dôjde k zmene niektorého z údajov, ministerstvo obrany je povinné poskytnúť zmenený údaj na zaregistrovanie Poskytovateľovi služby do piatich dní odo dňa vzniku zmeny.

Všetky ďalšie práva a povinnosti Prevádzkovateľov vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky sú stanovené v príslušných ustanoveniach Zákona, predovšetkým však v ustanovení § 7 Zákona, ako aj v príslušných ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok Správcu úhrady diaľničnej známky, ktoré sú k dispozícii v tejto sekcii, časť Materiály na stiahnutie.

 
na začiatok
 
 

Súčasťou zákazníckych služieb v rámci elektronického systému výberu a evidencie úhrady diaľničných známok v Slovenskej republike je aj príjem a vybavovanie rôznych typov zákazníckych podaní – žiadostí, reklamácií, podnetov alebo sťažností. Zákazník môže začať reklamačné konanie nasledovným spôsobom:

 • vyplnením a odoslaním formulára na internetovom portáli www.eznamka.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie „eznamka“,
 • telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky (Call-centra).

Zákaznícke podanie môže zákazník podať výlučne v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

Všetky ďalšie podrobnosti týkajúce sa zákazníckych podaní a ich spracovania a vybavenia zo strany Poskytovateľa služby sa riadia príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky, ktoré sú k dispozícii v tejto sekcii, časť Materiály na stiahnutie.

 
na začiatok
 
 
na začiatok
 
 

Informácie týkajúce sa kontroly dodržiavania povinností prevádzkovateľov vozidiel a/alebo jazdných súprav a vodičov vozidiel a/alebo jazdných súprav podľa príslušných ustanovení zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) vám poskytne v súlade s ustanovením § 8 Zákona Správca výberu úhrady diaľničnej známky, ktorým je Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 
na začiatok
 
 

Zákaznícka telefonická linka (tzv. „Call-centrum“) poskytuje Zákazníkom na telefónnom čísle 00421232777777 predovšetkým komplexné informácie o povinnosti uhradiť Diaľničnú známku a o výške úhrady Diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest v Slovenskej republike, a to v týchto jazykoch a časových rozsahoch:

 • slovenský, anglický a nemecký jazyk: Pondelok – Nedeľa NONSTOP (24 hod. denne)
 • ruský, poľský a maďarský jazyk: Pondelok – Nedeľa v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod.

Zákaznícka linka, okrem vyššie uvedených informácií o úhrade Diaľničnej známky, poskytuje Zákazníkom aj bezplatnú službu overenia obdobia platnosti uhradenej Diaľničnej známky, opakované odoslanie potvrdenia o úhrade Diaľničnej známky, ako aj príjem reklamácií, sťažností a podnetov od Zákazníkov.

 
na začiatok
 
Čakajte prosím...
loading